Přihlášení 0 Kč
Česky
facebook Hledej Menu
Zavřít

Poučení o nakládání s osobními údaji dle GDPR

Vážený zákazníku,
toto je poučení a souhlas, který dáváte
korporaci Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo se sídlem Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, IČ: 45475148, e-mail: info@templarske-sklepy.cz (dále též Správce), která Vás v souladu s českými právními předpisy a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) informuje o zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti i na případné dání Vašich souhlasů, realizovaných zpravidla v rámci Vašich rezervací a objednávek zboží u Správce a realizace kupní smlouvy a pro další/budoucí obchodní vztah.

Jako subjekt údajů můžete Správci dát následující souhlasy

1) SOUHLAS pro zpracování následujících osobních údajů:

 • soukromý e-mail a soukromé telefonní číslo za účelem marketingových sdělení Správce a hodnocení kvality nákupu

2) SOUHLAS pro zpracování následujících osobních údajů:

 • soukromý e-mail za účelem sdělení společnosti Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727 se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (provozovatel portálu Heureka.cz) pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky“ či jiné obdobné služby

Souhlas je dáván na veškeré činnosti zpracování prováděné pro daný účel (zejména prováděný pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů), a to včetně archivace osobních údajů.

Souhlas není poskytován pro případy a na dobu, kdy je zpracování osobního údaje nezbytné pro splnění smlouvy či zákonné povinnosti nebo je zde dán oprávněný zájem Správce.

Souhlasím, aby osobní údaje vedle Správce (tzn. pracovníci a to vždy s příslušnou kompetencí a jen v jejím rozsahu – zejm. osoby vyřizující objednávky, zajišťující předání/přepravu, osoby zajišťující komunikaci se zákazníky apod., popř. třetí osoby výše uvedené zajišťující pro Správce a vázané zpracovatelskou smlouvou dle GDPR) mohli zpracovat a užít i tyto osoby a zpracovatelé:

 • jiný odběratel zboží Správce za účelem dopravení zboží pro Vás, a to na Váš účet a odpovědnost,
 • poskytovatel poštovních/přepravních/kurýrních/e-mailových služeb (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mail),
 • poskytovatel odborných/technických služeb pro Správce (kupř. marketingová společnost, účetní, technický poradce, právní služby),
 • osoby vymáhající pohledávky (jméno, příjmení, adresa, právní titul, výše pohledávky atp.) či soudům, soudním exekutorům při uplatnění práv Správce,
 • společnosti v koncernu Správce, kupř. s těmito společnostmi: VINICIUS, s.r.o., se sídlem Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, IČ: 26923220,
 • orgány státní správy či veřejné moci za účelem plnění jejich povinností (kupř. finanční úřad, soudy).

Přehled zpracovávaných osobních údajů:

Osobní údajDůvod požadavku
na sdělení osobního údaje
Povinnost subjektu údajů osobní údaj poskytnoutMožný důsledek neposkytnutí daného údaje
příjmení, jméno, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování či dodací adresa, popř. datum narozeníProvedení objednávky zboží u Správce a plnění smluv.NE 
(co do zákonné povinnosti).
ANO
(co do umožnění uzavřít smlouvu).
Bez daných údajů nelze provést objednávku zboží, ani nedojde k uzavření smluvního vztahu se Správcem a k dodání zboží.
soukromý e-mailPoskytován v rámci uzavření kupní smlouvy pro plnění povinností Správce a pro plnění smluvních podmínek, popř. doručení dokladu EET - plnění právních povinností.ANOBez daného údaje by nebyl Správce schopen splnit mj. svou zákonnou povinnost dle § 1827 odst. 1 občanského zákoníku potvrdit zákazníkovi (spotřebiteli) obdržení jeho objednávky prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku; a dále mu doručit daňový doklad v rámci elektronické evidence tržeb. 
Zhoršení kvality komunikace mezi zákazníkem a Správcem v rámci plnění smlouvy.
Zákazník sám údaj poskytne, kupř. v případě, že kontaktuje Správce e-mailem (tzn. zákazník údaj poskytuje na základě svého souhlasu).NEBez daných údajů lze očekávat výrazné zhoršení kvality komunikace mezi zákazníkem a Správcem – Správce nebude moci ke komunikaci využívat daný komunikační kanál.
Souhlas s marketingovými sděleními:
poskytuje zákazník na základě svého souhlasu.
NENemá vliv na uzavření smlouvy se Správcem.
Zákazník se nebude dozvídat novinky o Správci a jeho nabídky, slevové akce atp.
soukromé telefonní čísloPoskytován v rámci objednávky pro účely komunikace mezi zákazníkem a Správcem, resp. dopravcem zboží, tzn. pro plnění smlouvy.NE
(co do zákonné povinnosti). ANO
(co do umožnění uzavřít smlouvu).
Bez daných údajů nelze provést objednávku zboží, ani nedojde k uzavření smluvního vztahu se Správcem a dodání zboží (dopravce nemá možnost, jak si dohodnout podrobnosti dodání zákazníkovi).
Souhlas s marketingovými sděleními:
poskytuje zákazník na základě svého souhlasu.
NENemá vliv na uzavření smlouvy se Správcem. Zákazník se nebude dozvídat novinky o Správci a jeho nabídky, slevové akce atp.

Předmětné osobní údaje mohou být shromažďovány i elektronicky, v rámci informačního systému. Případné automatizované zpracování osobních údajů bude pouze v základní formě a pro účely vytváření databází (kupř. pro vytváření přehledů o rezervacích či objednávkách jednotlivých zákazníků, přehledy o využití e-shopu Správce, správa pohledávek) - dle názoru Správce důsledky takového zpracování nejsou pro subjekt údajů negativní.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: údaje budou uloženy min. na dobu 5 let (kdy se vždy prodlužuje do konce kalendářního roku, který následuje po kalendářním roku, v němž uskutečníte jakoukoli objednávku v e-shopu Správce) a na dobu, po kterou je možno uplatnit vůči sobě práva a povinnosti (tedy dle délky promlčecí doby, resp. trvání soudního či jiného řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti předmětem posouzení), k níž se připočte doba jedno roku. Je-li Správce plátcem DPH, je dle současné legislativy povinen uchovávat všechny daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění (jiné účetní doklady nebo účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy pak po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Použije-li Správce coby účetní jednotka účetní záznamy i pro jiný účel než uvedený v § 31 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj, nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo pro účely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí dob úschovy uvedených v § 31 odst. 2 zákona o účetnictví dále tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely; v případě, kdy účetní jednotky použijí účetní záznamy k těmto účelům, platí všechna ustanovení tohoto zákona týkající se účetních záznamů obdobně.

Likvidace předmětných osobních údajů bude provedena skartací a vymazáním souborů v případě, že osobní údaje byly poskytnuty či uchovávány v elektronické podobě.

Správce aktuálně nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, přitom však nevylučuje předání do jiného státu, pokud zákazníkem sám pochází z jiného státu a toto bude třeba pro plnění povinností Správce apod. (kupř. dodání zboží do ciziny).

PRÁVA ZÁKAZNÍKA DLE GDPR

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, a u údajů, které je Správce povinen užívat na základě závazných právních předpisů.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle příslušného ustanovení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Jestliže Správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval Správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo být zapomenut znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování údajů v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Za podmínek daných čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. V ČR se stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů podává u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Výše uvedená práva můžete uplatnit pomocí e-mailu (info@templarske-sklepy.cz) nebo jinou písemnou cestou (na adrese Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, ČR). Je možné nás kontaktovat i telefonicky (tel.: 518 309 011), kde však nemáme, jak bezprostředně ověřit, že nám volá příslušný subjekt údajů a můžeme Vás požádat o doplňující údaje potřebné ke zpracování žádosti.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Dáním souhlasu rovněž stvrzuji, že

 • mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a správné, že jsem si vědom/a toho, že dávám souhlas a v jakém rozsahu a že můj souhlas je jednoznačným potvrzením, které je zároveň vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného, vážného, omylu prostého a jednoznačného svolení mé osoby coby subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se mne týkají.
 • mezi mnou a Správcem neshledávám existenci jasné nerovnováhy a že ze strany Správce byly vůči mně splněny všechny informační a poučovaní povinnosti a tyto jsem plně pochopil/-a.