Přihlášení 0 Kč
Česky
facebook Hledej Menu
Zavřít

Obchodní podmínky

korporace Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo se sídlem Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, IČ: 45475148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2275 (dále jen „prodávající“ nebo „Templáři“).

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou přijaty dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.

1.2.

Zákazníkem je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se – není-li dále uvedeno nebo zjevné jinak – nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.templarske-sklepy.cz/eshop (dále jen „Web“) nebo i jiným způsobem, je-li předmětem koupě zboží, prodávané na Webu.

1.4.

Uzavřením kupní smlouvy (ať už prostředky komunikace na dálku nebo v provozovně prodávajícího) kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen a tyto obchodní podmínky tak tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavíraná prostředky komunikace na dálku

2.1.

Umístění zboží prodávajícím na Web není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou). Při učinění řádné a úplné objednávky prodávající prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdí objednateli její obdržení – a toto je akceptací objednávky ze strany prodávajícího, není-li ve zprávě kupujícímu konkrétně uvedeno jinak.

2.2.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných nebo dále uvedených důvodů.

2.3.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo bezsankčně zrušit/neakceptovat objednávku nebo její část, a to i před uzavřením kupní smlouvy, či odstoupit od kupní smlouvy, a to v těchto případech: zboží se v mezidobí vyprodalo nebo vzhledem k charakteru určité části zboží u něj došlo k chemickým procesům či změnám, kdy kupujícímu prodat již nelze nebo to nepovažuje prodávající za vhodné. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět (platby nejsou nijak úročeny).

2.4.

Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný (popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn předmětné zboží objednat) a že nebude objednávat takové zboží, u něhož je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, dále že veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, a že zaplacením ceny neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží.

2.5.

Nákup může být realizován prostřednictvím registrovaného účtu u prodávajícího nebo bez registrace.

2.6.

Při registraci na Webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a volit nezaměnitelné heslo. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (kupř. údržba hardwaru/softwaru), a že prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit uživatelský účet, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto Obchodní podmínky, nebo je-li kupující v prodlení s plněním jednoho či více závazků vůči prodávajícímu.

2.7.

Postup objednávání. Kupující nejprve zvolí zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství a tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „VLOŽIT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li kupující požadované množství, bude mu přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží. Jakmile kupující provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Přejít k objednávce“. V rámci rekapitulace objednávky kupující uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno, podrobnosti dodání, případně i další informace potřebné pro předání objednaného zboží. Před odesláním objednávky je kupující umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3. Způsoby plateb a dodání

Způsob platby

3.1.

Platba za zboží se provádí buď předem bezhotovostně (prodávající vystaví fakturu, zašle ji kupujícímu e-mailem a kupující provádí úhradu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího s dodržením oznámeného variabilního symbolu; fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky) nebo v hotovosti při předání zboží, což může být buď formou dobírky (peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli - kurýrovi nebo na poště) nebo převzetí v sídle prodávajícího (zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vydání).

3.2.

V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, nebo by kupní cena měla převýšit 10.000,- Kč bez DPH, má prodávající právo žádat platbu předem, přičemž lhůta na dodání začíná běžet až okamžikem úhrady kupní ceny. V případě vrácení výše uvedených plateb není platba nijak úročena.

3.3.

Kupující-spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti, a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu info@templarske-sklepy.cz, případně telefonicky na tel. 518 309 011. Pokud si kupující zboží objedná před změnou ceny, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího. Výjimkou je vliv vyšší moci a neočekávaná změna podmínek a cen výrobce/dodavatele, na takovou změnu ale bude kupující upozorněn před plněním prodávajícího; tím není dotčeno právo prodávajícího dle čl. 2.3.

3.4.

Bez úhrady kupní ceny (tzn. kupní cena je již na bankovním účtu prodávajícího nebo uhrazena v hotovosti) k okamžiku předání, nemusí být zboží kupujícímu předáno a prodávající není v prodlení s dodáním zboží.

3.5.

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny uváděné ceny a finanční částky jsou v cenách bez DPH; k plněním prodávajícího bude připočtena DPH dle platných předpisů.

3.6.

Platby kartou při osobním dodání v sídle/provozovně prodávajícího nebo přes platební virtuální bránu nejsou možné.

3.7.

Pro akce, slevy a slevové kupony platí následující podmínky: 

 • Prodávající může poskytovat různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.).
 • V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.
 • Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.
 • Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.
 • V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel, a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy, má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.
 • V případě, že hodnota dárkového poukazu či slevového kuponu je vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový/jiný poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně ani jinak neproplácí.

Způsob doručení

3.8.

Zboží se dodává pouze na území České republiky.

3.9.

Osobní odběr je možný na adrese prodávajícího v pracovní době výdejního místa nebo po předchozí dohodě.

3.10.

Zboží, u něhož došlo k uzavření kupní smlouvy a není sjednán osobní odběr v sídle Templářů, doručuje prodávající dle velikosti a váhy smluvním přepravcem nebo smluvní přepravní službou TOPTRANS EU, a.s. (náklady na dopravu v rámci ČR a za dobírku při využití služeb TOPTRANS EU, a.s. činí celkem 129,- Kč, při nákupu nad 2 500,- Kč včetně DPH jsou doprava a dobírka zdarma). Dodávky tohoto zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány obvykle do 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

4. Právo na odstoupení od smlouvy při uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku

4.1.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

4.2.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

4.3.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Templářů (Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@templarske-sklepy.cz.

4.4.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží nepoškozené vrátí.

4.5.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno nebo u vína načato), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

4.6.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu. V souladu s § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

4.7.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující v souladu s § 1837 OZ zejména v případě smluv: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů a dále dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a nebo u dodávky zvukové či obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5. Práva z vadného plnění

5.1.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 OZ, § 2099 až 2117 OZ a § 2161 až 2174 OZ.

5.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.3.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

5.4.

Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.5.

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Reklamační řád

6.1.

Zákazníkem internetového obchodu je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále v tomto článku jen “kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále v tomto článku jen „kupující-podnikatel“). Kupující-spotřebitel a kupující-podnikatel jsou dále společně v tomto článku označováni jako „kupující“.

6.2.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Práva z odpovědnosti za vady zboží

6.3.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu); v případě předání přímo od prodávajícího, pak při tomto předání. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující při převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

6.4.

Při osobním odběru kupujícím je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.5.

Reklamaci zboží může kupující-spotřebitel uplatnit osobně nebo poštou v sídle Templářů nebo na e-mailu info@templarske-sklepy.cz

6.6.

V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo.

6.7.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: 

 • nedovolenými zásahy do zboží, mechanickým poškozením zboží nebo neodbornou instalací a obsluhou,
 • nesprávným užíváním nebo nesprávnou či nevhodnou péčí o zboží (kupř. skladování lahví s vínem v nepříznivých teplotních podmínkách, skladování lahví s vínem na světle; skladování lahví s vínem v prostoru s častým kolísáním teploty; v prostoru pro uchování vína nebyla vlhkost, která je pro skladování vína ideální mezi 65 až 80 %; v prostoru pro uchování vína byly cizí pachy, které se přes korek dostaly do vína – zejména kupř. dezinfekčními přípravky; láhve s korkovým uzávěrem nebyly při skladování položeny tak, aby byl korek smáčen vínem a nevysychal; v případě skladování v chladící skříni či jinde se nesmí otřesy z motoru chlazení či jiného spotřebiče/zařízení přenášet na celou skříň či místo skladování vína; s lahví vína je třeba manipulovat co nejméně a jen v nutných případech),
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny nebo s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, nebo
 • vyšší mocí či přirozenými procesy zrání vína, kupř. vinný kámen, krystaly vínanu, sedlinka u červených vín.

6.8.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

6.9.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

Lhůta pro uplatnění práv z vad

6.10.

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.

Je-li předmětem koupě víno či jiná potravina, použije se životnost místo zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí. Kupující tak musí přihlížet k tomu, že zákonná odpovědnost za jakost při převzetí se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci či její charakteristickou podstatou a nelze ji tak zaměňovat se životností zboží. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním či jeho obvyklou podstatou.

Pro kupujícího–podnikatele se záruka za jakost (zákonná odpovědnost za jakost při převzetí) neposkytuje.

6.11.

Záruční doba (doba pro uplatnění zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

Práva z vad zboží

6.12.

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku 5.2, může kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

6.13.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

6.14.

Pokud kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působi-lo značné obtíže kupujícímu-spotřebiteli.

6.15.

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v OZ a Zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 a násl. OZ. V případě odstoupe-ní od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

6.16.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

6.17.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující–spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Vyřízení reklamace

6.18.

Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu–podnikateli.

6.19.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

6.20.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále se doporučuje přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis vady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail).

6.21.

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – kupř. reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

6.22.

Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení (kupř. e-mailem), ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat i svou totožnost.

6.23.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží u prodávajícího do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy řešení reklamace bylo vyřízeno, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

6.24.

Prodávající upozorňuje, že u vína coby specifického zboží nemohou shora uvedená ustanovení v čl. 6 být beze zbytku aplikována i na víno. U vína musí být vždy přihlédnuto k jeho zvláštní povaze. Zejména zdůrazňujeme, že není možné při uplatnění práv z vadného plnění žádat opravu nebo uplatňovat bezdůvodné odstoupení od kupní smlouvy v případě otevření lahve vína.

Mimosoudního řešení sporů

6.25.

V případě sporu mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující-spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je České obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Mimosoudní řešení sporu nevylučuje možnost kupujícího-spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

7. Evidence tržeb

7.1.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.2.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy/předání zboží.

8. Pravidla pro určité druhy zboží

8.1.

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům kupujícího, kteří by se místo mladšího 18 let stali kupujícími. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let.

8.2.

Potravinové právo EU (konkrétně nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům) stanovuje povinnost poskytnout spotřebitelům informace o alergenních látkách a produktech, které byly použity při výrobě potraviny. Obsažené alergeny jsou uvedeny u každého takového výrobku a objednáním zboží kupující potvrzuje, že se s touto informací o alergenech seznámil a porozuměl ji.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství (včetně nutnosti doplatit i dané větší množství), ledaže je kupující bez zbytečného odmítl odkladu (tzn. kupř. v případě osobního převzetí ihned při předání). Pro účely zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu zákazníků, je prodávající oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním kupujícím. Tímto ustanovením však není dotčeno právo prodávajícího v případě individuální objednávky velkého množství jednoho druhu zboží počet objednaných kusů snížit na únosné množství, případně toto zboží nedodat (určení únosného množství je vždy na rozumné úvaze prodávajícího, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod.). O změně objednávky ze strany prodávajícího bude kupující vždy vyrozuměn.

9.2.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklá) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Prodávající je také oprávněn bezsankčně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím (a to odstoupit zcela nebo z dotčené části) v případě, že objednané zboží již není u prodávajícího dostupné (kupř. se před odesláním kupujícímu vyprodalo či není jinak disponibilní); v takovém případě je možné s kupujícím dojednat dodávku náhradního/jiného zboží (tzn. změnu smlouvy bez odstoupení).   

9.3.

Učiněním úkonů dle čl. 2 kupující rovněž potvrzuje, že je svéprávný a může dané právní jednání realizovat a že mu nic nebrání v dostání jeho závazků dle příslušných právních norem a těchto obchodních podmínek. Jestliže prodávající promine porušení některého ustanovení obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení.

9.4.

Na případné dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu. Na případné dárky nelze rovněž uplatnit zákonnou odpovědnost za jakost při převzetí ani odpovědnost za vady. V případě ukončení kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

9.5.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9.6.

Kupující není oprávněn používat Web způsobem, který by mohl mít negativní vliv na jeho provoz, a to zároveň jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních kupujících a výhradně v souladu s účelovým určením Webu. Fotografie zboží na Webu mohou být ilustrativní; popisy charakteru vína mohou být i subjektivní.

9.7.

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@templarske-sklepy.cz. Informaci o vyřízení takové stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.8.

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů a učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se s nimi bez výhrad seznámil a je si vědom svých práv dle GDPR.

9.9.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

9.10.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence, přičemž její stav není online přístupný kupujícímu (pouze na požádání). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud k tomu dá souhlas prodávající. Prodávající není součástí žádných svazů, v nichž by se pro jeho činnost dle těchto obchodních podmínek uplatnily nějaké kodexy chování. Prodávající je oprávněn prodej zboží na Webu kdykoli ukončit.

9.11.

Tyto obchodní podmínky a všechny na tyto obchodní podmínky navazující nebo s ní související smlouvy (a to včetně regulace právního jednání a právních úkonů, včetně kupř. zápočtu pohledávek, uznání dluhu, změny smlouvy) se řídí českým právem (§ 558 odst. 2, § 1740, odst. 3 OZ se neuplatní) s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Odchýlení se od těchto obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera prodávajícího se na smluvní vztahy uvedené v těchto obchodních podmínkách neaplikují. Místně příslušným soudem pro řešení sporů, souvisejících či jinak vyplývajících ze smluv dle těchto obchodních podmínek s kupujícími, kteří nejsou spotřebiteli, je příslušný soud dle obce Čejkovice, ČR.

9.12.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodu Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva účinné od 15. 1. 2019.

Přílohy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího-spotřebitele.

Starší obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 12. 2018 do 14. 1. 2019.