Přihlášení 0 Kč
Česky
facebook Hledej Menu
Zavřít

Obchodní podmínky

korporace Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo se sídlem Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, IČO 454 75 148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2275.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) uzavřené mezi korporací Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo se sídlem Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, IČO 454 75 148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2275 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, tak jak je definován v čl. 1.2 těchto OP, prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese (dále jen „E-shop“). Tyto obchodní podmínky se s výjimkou čl. 2 a čl. 4 uplatní i v případě, že k uzavření kupní smlouvy dojde jiným způsobem než přes E-shop, je-li předmětem koupě zboží, prodávané na E-shopu. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“) a dalších obecně závazných právních předpisů.

1.2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek míní spotřebitel ve smyslu § 419 OZ, tedy člověk, který nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“). Není-li výslovně stanoveno jinak, neuplatní se tyto obchodní podmínky v případě, že zákazníkem prodávajícího je podnikatel, to neplatí pro čl. 2, 9 a 10 těchto OP, které se uplatní i v takovém případě. V případě, že je zákazníkem prodávajícího podnikatel, uplatní se rovněž čl. 6 těchto OP, ovšem s výjimkou odstavce 6.8.

1.3. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek míní movité věci, které je možné objednat prostřednictvím E-shopu. Zejména se jedná o tichá vína a šumivá vína.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy, a to ať už prostředky komunikace na dálku, nebo v provozovně prodávajícího, vyjadřuje kupující s těmito obchodními podmínkami souhlas a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen, a že jim rozumí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek není kupujícímu jasné, nebo se kupující chce předem informovat o svých spotřebitelských právech, je oprávněn se před uzavřením kupní smlouvy obrátit na prodávajícího, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na prodávajícího jsou uvedeny v čl. 10.14 těchto OP.

1.5. Ustanoveními těchto obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů upravující minimální standard ochrany spotřebitele. Poskytuje-li některé ustanovení právních předpisů vyšší standard ochrany spotřebitele než tyto obchodní podmínky, má toto ustanovení právních předpisů před těmito obchodními podmínkami přednost.

1.6. Kupní smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek byla uzavřena v českém jazyce. V českém jazyce jsou sepsány i tyto obchodní podmínky. V případě, že při překladu těchto obchodních podmínek nebo textu kupní smlouvy do jiných jazyků, dojde ke sporu o význam nějakého z jejich ustanovení, je rozhodující znění v českém jazyce.

1.7. Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro spotřebitele, zejména ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, o odstoupení od smlouvy spotřebitelem, reklamační řád a další informace pro spotřebitele obsahují články 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 těchto OP. 

1.8. Není-li mezi prodávajícím a zákazníkem prodávajícího ujednáno jinak, platí, že zahrnutí obchodních podmínek zákazníka prodávajícího do smluvního vztahu uzavřeného dle těchto obchodních podmínek je v rozporu s vůlí prodávajícího a takové obchodní podmínky se na tento smluvní vztah neuplatní. Tento článek těchto obchodních podmínek se uplatní i v případě, že zákazníkem prodávajícího není spotřebitel.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavíraná prostředky komunikace na dálku

2.1. Umístění zboží prodávajícím na E-shop není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou). Jedná se o nezávaznou výzvu směřovanou potenciálním kupujícím nebo i jiným zákazníkům k předložení nabídky prodávajícímu.

2.2. Kupní smlouva, kterou je založen závazek s obsahem mimo jiné dle těchto obchodních podmínek, je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na základě objednávky kupujícího, která je učiněna prostřednictvím objednávkového formuláře v souladu s aktuální nabídkou zboží prodávajícího uveřejněnou na E-shopu. Kupující nejprve zvolí zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství a tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“. Nezvolí-li kupující požadované množství, bude mu přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží. Jakmile kupující provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Přejít k dopravě a platbě“. Kupující následně zvolí způsob dodání a platby v souladu s čl. 3 těchto OP. Následně pokračuje kupující v objednávce stisknutím tlačítka „Vyplnit informace o Vás“. Kupující uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného zboží. Před odesláním objednávky je kupující umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. K odeslání objednávky ze strany kupujícího dojde ve chvíli, kdy ji v rozhraní E-shopu potvrdí tlačítkem „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Objednávka je považována za návrh smlouvy a závaznou pro prodávajícího se stává až její akceptací ze strany prodávajícího zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Objednávka je pro kupujícího závazná okamžikem jejího odeslání. Za akceptaci objednávky za strany prodávajícího nelze nikdy považovat automatickou odpověď dle čl. 2.4 těchto OP. Akceptace objednávky za strany prodávajícího obsahuje potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, jakož i textovou podobu těchto obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných nebo dále uvedených důvodů.

2.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, kdy má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje následující údaje o kupujícím:

a) V případě fyzické osoby: Jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, adresu bydliště, doručovací adresu (je-li odlišná od adresy fakturační), identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího, požadované množství zboží, zvolený způsob dopravy a platby a celkovou cenu s DPH.
b) V případě podnikající fyzické osoby navíc vyjma údajů dle bodu a) ještě IČO a DIČ.
c) V případě právnické osoby navíc vyjma údajů dle bodu a) ještě název právnické osoby, IČO a DIČ.

Pokud některá z informací uvedených v tomto článku těchto OP chybí, vyzve prodávající kupujícího vhodným způsobem ke zjednání nápravy. Nebude-li náprava zjednána ani dodatečně, je prodávající oprávněn postupovat dle čl. 2.6 těchto OP.

2.4. Prodávající bezprostředně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení obsahuje v textové podobě přesnou specifikaci objednaného zboží včetně cen a způsobu další komunikace. Tato automatická odpověď má pouze informativní charakter a nevyvolává žádné právní účinky.

2.5. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.

2.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména, nikoli však výlučně, s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bez zbytečného odkladu zpět, a to způsobem, jakým byla prodávajícímu uhrazena. Zaslané platby nejsou nijak úročeny.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.

2.8. Předmětem smlouvy je zboží specifikované kupujícím v rámci objednávky a uvedené v přijetí akceptaci objednávky zaslaném prodávajícím kupujícímu. Zboží je v nabídce E-shopu zpravidla označeno názvem, objednacím číslem a je vyobrazeno na fotografii. Tato fotografie je ilustrační. Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti zboží se mohou na E-shopu objevit s časovou prodlevou.

2.9. Kupující prohlašuje, že je plně svéprávný (popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn předmětné zboží objednat), a že nebude objednávat takové zboží, u něhož je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, dále že veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, a že zaplacením ceny neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží.

2.10. Nákup může být realizován prostřednictvím registrovaného účtu u prodávajícího nebo bez registrace.

2.11. Při registraci na E-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a volit nezaměnitelné heslo. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (kupř. údržba hardwaru/softwaru), a že prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit uživatelský účet, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto obchodní podmínky, nebo je-li kupující v prodlení s plněním jednoho či více závazků vůči prodávajícímu.

3. Kupní cena, způsoby plateb a dodání

Kupní cena a způsob platby

3.1. U každého zboží v E-shopu je uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou denně aktualizovány.

3.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu objednaného zboží a náklady na dopravu, a to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:

3.2.1. Bezhotovostně online platební kartou, a to prostřednictvím jedné z těchto metod: Platba kartou, Google Pay, Apple Pay, Platba 24, MojePlatba, ČSOB, Poštovní spořitelna, ePlatby, mBank, Fio banka, MONETA, QR platba.

3.2.2. V hotovosti při předání zboží, což může být buď formou dobírky (peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží přepravní společnosti) nebo při osobním převzetí v sídle prodávajícího (zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k převzetí).

3.3. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, nebo by kupní cena měla převýšit 10.000,- Kč bez DPH, má prodávající právo žádat platbu celé kupní ceny předem, přičemž lhůta na dodání začíná běžet až okamžikem úhrady kupní ceny. Úhradou kupní ceny je míněn okamžik, kdy dojde k připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě vrácení výše uvedených plateb není platba nijak úročena. Pokud si kupující v rozhraní E-shopu nezvolí platbu bezhotovostně online, sdělí prodávající kupujícímu následně vhodným způsobem platební údaje, na které musí být kupní cena, která má být uhrazena předem, poukázána.

3.4. Kupující má možnost před provedením objednávky seznámit se se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@templarske-sklepy.cz, případně telefonicky na tel. +420 518 309 011. Pokud si kupující zboží objedná před změnou ceny, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího. To neplatí v případě vlivu vyšší moci nebo neočekávané změny podmínek a cen výrobce/dodavatele prodávajícího, na takovou změnu ale bude kupující upozorněn před plněním prodávajícího. V případě, že kupující s novou cenou nebude souhlasit, kupní smlouva nevznikne. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bez zbytečného odkladu zpět, a to způsobem, jakým byla prodávajícímu uhrazena. Zaslané platby nejsou nijak úročeny. Tímto článkem těchto OP nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle čl. 2.6. těchto OP.

3.5. Úhrada kupní ceny je podmínkou pro předání zboží kupujícímu. V případě, že nebude kupní cena uhrazena, nemůže se prodávající dostat do prodlení s předáním zboží. Tento článek těchto OP se uplatní i v případě, že zákazníkem prodávajícího není spotřebitel.

3.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad, který bude kupujícímu předán při předání zboží. Prodávající je plátcem DPH.

3.7. Pro akce, slevy a slevové kupony platí následující podmínky: 

 • Prodávající může poskytovat různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.).
 • V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující o této skutečnosti informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. V případě, že kupující vysloví s takovým postupem nesouhlas, kupní smlouvy nevznikne. Ohledně vypořádání již poskytnutého finančního plnění se obdobně použijí poslední dvě věty čl. 2.6. těchto OP.
 • Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání.
 • Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodávající právo takovou slevu odmítnout.
 • V případě, že slevu uplatní zákazník, který není spotřebitel, a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy, má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.
 • V případě, že hodnota dárkového poukazu či slevového kuponu je vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový/jiný poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně ani jinak neproplácí.

Způsob doručení

3.8. Zboží se dodává pouze na území České republiky.

3.9. Podle volby Kupujícího bude zboží Kupujícímu dodáno jedním z těchto způsobů: 

3.9.1. Formou osobního vyzvednutí zboží ze strany kupujícího, a to v sídle prodávajícího na adrese Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice. Osobní odběr je možný v pracovní době výdejního místa, tj. pondělí – čtvrtek od 9:00 do 16:00; pátek – sobota od 9:00 do 17:00 a neděle od 9:00 do 14:00 nebo po předchozí dohodě.

3.9.2. Formou dodání zboží na adresu v rámci České republiky zvolenou kupujícím. Prodávající zajišťuje dodání zboží prostřednictvím různých přepravců, z nichž pro každou konkrétní objednávku zvolí nejvhodnějšího, a to na základě ceny přepravy konkrétního zboží a jeho množství, aktuálního vytížení dopravců, jakož i jejich dojezdových možností. Náklady na dopravu a balení zboží činí:

3.10. Na základě výše uvedených kritérií využívá Prodávající pro dodání zboží služeb těchto přepravních společností: TOPTRANS EU, a.s., organizační složka IČO 282 02 376 se sídlem Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 a Nagel Česko s.r.o. IČO 257 42 574 se sídlem D1 Logistics Commerce Park, Zděbradská 68, 251 01 Říčany – Jažlovice. V případě, že kupující prodávajícího výslovně informuje o tom, že zboží má být dodáno jednou z výše uvedených přepravních společností, je prodávající povinen se touto volbou kupujícího řídit. Prodávající však v takovém případě neodpovídá za dodání zboží později než v termínech uvedených v čl. 3.11. těchto OP.

3.11. Při nákupu nad 2 500,- Kč včetně DPH jsou doprava a dobírka zdarma. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány obvykle do 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Právo na odstoupení od smlouvy při uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku

4.1. Kupující, má ve smyslu § 1829 ve spojení s § 1818 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy on nebo jím určená třetí osoba zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné v případě:

 • že předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží, které bylo vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
 • že předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • že předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zboží;
 • že je zboží dodáno v zapečetěném obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit jej poté, co kupující obal porušil;
 • smlouvy o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího.

4.2. Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícímu, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu prodávajícího (Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího: info@templarske-sklepy.cz. Kupující může použít formulář dostupný zde, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.3. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu, číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

4.4. Kupující v takovém případě vrátí prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu na své náklady dodáním na adresu Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

4.5. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, ne však dříve, než zboží obdrží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím a neurčí-li kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny případně poštovní poukázkou na adresu kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

4.6. Jestliže kupující v souladu s čl. 3.10 těchto OP výslovně zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, jakož i v případě, že bude zboží spotřebováno či načato, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle kupní smlouvy.

4.8. O svém právu na odstoupení od smlouvy ve smyslu !1829 ve spojení s § 1818 OZ se může kupující informovat i v poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, které je dostupné zde.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Odpovědnost za vady prodávajícího vůči kupujícímu se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOS.

5.2. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními OZ.

5.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem. Dále, že zboží je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a že je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, případně včetně návodu k instalaci.

5.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo v případě, že není technických norem kodexy chování daného odvětví, dále že zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si prodávající nebyl takového prohlášení vědom, nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Dále odpovídá prodávající kupujícímu, že je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a že zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy, pokud k takovému poskytnutí došlo. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

5.5. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Spotřebitel zboží koupil. Přiměřenou dobou se v zásadě míní lhůta dle čl. 6.10 těchto OP. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

5.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5.7. V případě, že prodávající vadu neodstranil v souladu s čl. 5.5. těchto OP a v souladu s § 2170 občanského zákoníku nebo v případě, že prodávající vadu odmítne odstranit, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu nebo právo od smlouvy odstoupit. Tato práva má kupující i v případě, že se vada projeví opakovaně; v případě, že je vada podstatným porušením smlouvy a v případě, že je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

5.8. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může kupující od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

5.9. Nejde-li o zboží použité, je kupující oprávněn vytknout vadu v době 2 let od převzetí zboží. Jde-li o koupi použitého zboží, je kupující oprávněn vytknout vadu v době 1 roku ode dne převzetí zboží. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

5.11. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také ve všech případech uvedených v OZ a ZOS. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

5.12. V případě odstoupení od smlouvy postupují strany dle čl. 4.4. a 4.5. těchto OP.

6. Reklamační řád

6.1. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

6.2. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu); v případě předání přímo od prodávajícího, pak při tomto předání. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující při převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

6.3. Reklamaci uplatňuje kupující v provozovně a sídle Prodávajícího, a to buď osobně, nebo písemně. Adresa sídla je Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice, IČO: 454 75 148. Prodávající je však povinen přijmout reklamaci jak v sídle, tak v kterékoli provozovně, ve které je to možné. Reklamaci zboží může kupující uplatnit také i e-mailem zaslaným na adresu: info@templarske-sklepy.cz.

6.4. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží je třeba zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno na E-shopu Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva.

6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, vydá mu prodávající při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Kupující potvrdí správnost údajů na tomto potvrzení svým podpisem. Prodávající je povinen vydat kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud kupující zaslal reklamované zboží prostřednictvím přepravní služby, budou mu potvrzení uvedená v tomto článku těchto OP zaslána na jím uvedenou e-mailovou adresu.

6.6. Práva z vadného plnění se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: 

 • nedovolenými zásahy do zboží, mechanickým poškozením zboží nebo neodbornou instalací a obsluhou,
 • nesprávným užíváním nebo nesprávnou či nevhodnou péčí o zboží (kupř. skladování lahví s vínem v nepříznivých teplotních podmínkách, skladování lahví s vínem na světle; skladování lahví s vínem v prostoru s častým kolísáním teploty; v prostoru pro uchování vína nebyla vlhkost, která je pro skladování vína ideální mezi 65 až 80 %; v prostoru pro uchování vína byly cizí pachy, které se přes korek dostaly do vína – zejména kupř. dezinfekčními přípravky; láhve s korkovým uzávěrem nebyly při skladování položeny tak, aby byl korek smáčen vínem a nevysychal; v případě skladování v chladící skříni či jinde se nesmí otřesy z motoru chlazení či jiného spotřebiče/zařízení přenášet na celou skříň či místo skladování vína; s lahví vína je třeba manipulovat co nejméně a jen v nutných případech),
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny nebo s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, nebo
 • vyšší mocí či přirozenými procesy zrání vína, kupř. vinný kámen, krystaly vínanu, sedlinka u červených vín.

6.7. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 1 rok, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

Vyřízení reklamace

6.8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o této skutečnosti informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.91. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

6.10. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat i svou totožnost.

6.11. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží u prodávajícího do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy řešení reklamace bylo vyřízeno, zašle prodávající kupujícímu opětovnou výzvu k vyzvednutí zboží. Pokud nebude zboží vyzvednuto ani v dodatečné lhůtě 20 dnů ode dne zaslání výzvy, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

6.12. Prodávající upozorňuje, že u vína, coby specifického zboží, nemohou být shora uvedená ustanovení v čl. 4, 5, 6 aplikována beze zbytku. U vína musí být vždy přihlédnuto k jeho zvláštní povaze. Zejména prodávající zdůrazňuje, že není možné při uplatnění práv z vadného plnění žádat opravu nebo uplatňovat bezdůvodné odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu čl. 4 těchto OP v případě otevření lahve vína.

7. Uzavření smlouvy formou telefonického hovoru

7.1. Prodávající nekontaktuje potenciální zákazníky aktivně formou nevyžádaných hovorů. V případě, že však kupující kontaktuje prodávajícího na jeho telefonické lince a objedná si zboží formou telefonického hovoru, zašle prodávající kupujícímu v přiměřené době potvrzení o uzavření smlouvy na e-mail, který mu za tím účelem kupující sdělí, popřípadě na adresu kupujícího, a to spolu s dodáním zboží. V případě, že by se potvrzení o uzavření smlouvy odchylovalo od toho, co si smluvní strany v telefonickém hovoru dojednali, je kupující povinen tuto skutečnost namítnout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. 

8. Mimosoudního řešení sporů a další informace pro spotřebitele

8.1. Stížnosti je spotřebitel oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu info@templarske-sklepy.cz.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.6. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.7. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, jsou k řešení vzájemných sporů mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících ze smlouvy uzavřené postupem dle čl. 2.2 těchto OP příslušné obecné soudy České republiky, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů, přičemž není rozhodné, zda je zákazníkem prodávajícího spotřebitel nebo ne. 

9. Pravidla pro určité druhy zboží

9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům kupujícího, kteří by se místo mladšího 18 let stali kupujícími. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let.

9.2. Potravinové právo EU (konkrétně nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům) stanovuje povinnost poskytnout spotřebitelům informace o alergenních látkách a produktech, které byly použity při výrobě potraviny. Obsažené alergeny jsou uvedeny u každého takového výrobku a objednáním zboží kupující potvrzuje, že se s touto informací o alergenech seznámil a porozuměl ji.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství (včetně nutnosti doplatit i dané větší množství), ledaže je zákazník bez zbytečného odmítl odkladu (tzn. kupř. v případě osobního převzetí ihned při předání), to neplatí, pokud je zákazníkem spotřebitel. Pro účely zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu zákazníků, je prodávající oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo prodávajícího v případě individuální objednávky velkého množství jednoho druhu zboží počet objednaných kusů snížit na únosné množství, případně toto zboží nedodat, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O změně objednávky ze strany prodávajícího bude kupující vždy vyrozuměn a nevysloví-li s ní souhlas, smlouva nevznikne.

10.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklá) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Prodávající je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, a to zcela nebo z části, v případě, že objednané zboží již není u prodávajícího dostupné (kupř. se před odesláním kupujícímu vyprodalo či není jinak disponibilní), to neplatí v případě, že je zákazníkem spotřebitel; v takovém případě je možné s kupujícím dojednat dodávku náhradního/jiného zboží (tzn. změnu smlouvy bez odstoupení).   

10.3. Učiněním úkonů dle čl. 2 těchto OP kupující potvrzuje, že je svéprávný a může dané právní jednání realizovat a že mu nic nebrání v dostání jeho závazků dle příslušných právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Jestliže prodávající promine porušení některého ustanovení obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení.

10.4. Na případné dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 4 těchto OP, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu. Na případné dárky nelze rovněž uplatnit zákonnou odpovědnost za vady. V případě ukončení kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

10.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10.6. Kupující není oprávněn používat E-shop způsobem, který by mohl mít negativní vliv na jeho provoz, a to zároveň jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních kupujících a výhradně v souladu s účelovým určením E-shopu. Fotografie zboží na E-shopu mohou být ilustrativní; popisy charakteru vína mohou být i subjektivní.

10.7. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 10.14 těchto OP. 10.8. Prodávající nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace o zpracovávání osobních údajů prodávajícím jsou podrobně obsaženy v Poučení o nakládání s osobními údaji dle GDPR. 

10.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajůČeská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.

10.10. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po akceptaci prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence, přičemž její stav není online přístupný kupujícímu (pouze na požádání). Prodávající není součástí žádných svazů, v nichž by se pro jeho činnost dle těchto obchodních podmínek uplatnily nějaké kodexy chování. Prodávající je oprávněn prodej zboží na E-shopu kdykoli ukončit.

10.11. Tyto obchodní podmínky a všechny na tyto obchodní podmínky navazující nebo s ní související smlouvy (a to včetně regulace právního jednání a právních úkonů, včetně kupř. zápočtu pohledávek, uznání dluhu, změny smlouvy) se řídí českým právem (§ 558 odst. 2, § 1740, odst. 3 OZ se neuplatní) s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Tím není dotčen článek 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Odchýlení se od těchto obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran.. Spory vyplývající ze smlouvy, jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky nebo v souvislosti s ní budou řešeny před soudy České republiky. Tím nejsou dotčena ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), od nichž se nelze smluvně odchýlit. Místně příslušným soudem pro řešení sporů, souvisejících či jinak vyplývajících ze smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, je obecný soud prodávajícího. 

10.12. V kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

10.13. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto vadného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.14. Kontaktní údaje na prodávajícího jsou následující: e-mail: info@templarske-sklepy.cz, telefonní číslo: + 420 518 309 011.

10.15. Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup na E-shopu Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva účinné od 20. 2. 2023
 

Přílohy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího-spotřebitele.
Poučení k formuláři pro odstoupení od kupní smnlouvy

Starší obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 15. 2. 2019 do 19. 2. 2023.
Obchodní podmínky platné od 1. 12. 2018 do 14. 1. 2019.